КНИГИ             АВТОРИ            ТЕКСТОВЕTimespace
Николай Петрусенко


︎

2014
Тираж: 8
14,75 х 88,5 см
София

„Времето дали е акт, пространството дали е факт? Дали те са линейни или безкрайни, или пък циклични; константни или променливи; взаимосвързани или напълно независими; реалност или просто илюзия? Множество концепции, които този хартиен обект опитва да визуализира чрез многообразните си пространствени конфигурации.

Книгата визуализира различни космологични и физични концепции, като същевременно може да послужи за пространствен и времеви измервател (в това число и слънчев часовник). Не дава отговори, а поставя въпроси, като дали времето и пространството не са две страни на едно и също нещо.“


tirazhbooks@gmail.com